top of page
youneverwalkalone_webheader 975x110pix.j

Privacyverklaring

You Never Walk Alone vzw (YNWA) hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 

 

Als YNWA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

YNWA vzw

Zetel:  Lastberg, 38 3212 Pellenberg

Emailadres: info@ynwa.be

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

 

Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

 

Je persoonsgegevens worden door YNWA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden

 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • Het organiseren van walkings, opleiding, en evenementen

 • Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen 

 • Promotie, PR en communicatie waaronder

  • Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s

  • Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s

  • Het beheren van de clubwebsite

 

Welke gegevens verwerken we?

 

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerkenvoor de volgende doelstellingen  : 

 

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam

 • Privé-contactgegevens :  telefoonnummer, GSM, e-mail, adres

 • Rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, 

 • Opleiding en vorming in onze sporttak Nordic Walken

 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) 

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). 

 

Verstrekken van gegevens aan derden

 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting Easyhost bvba, skaldenstraat, 121 9042 Gent);

 • het verzekeren van onze leden bij Ethias via Sporta-federatie, Boomgaardstraat 22 bus 50 2600 Berchem

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Beveiliging van de gegevens

 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • Alle personen die namens YNWA van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen  onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;

 • Onze leden-vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hen wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

Je rechten omtrent je gegevens

 

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op verbetering en aanvullingwanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.  

 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren). 

 

Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35    

1000 Brussel

e-mail: Commission@privacycommission.be

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

 

YNWA kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen.  

De laatste wijziging gebeurde op 24 oktober 2018

bottom of page